z

Sykdom kan være svært kostbart for den som er selvstendig næringsdrivende, siden en stor del av utgiftene løper som før mens inntektene uteblir. Inntektsbortfallet blir i liten grad kompensert av NAV. NAV betaler maksimalt 80 % av 6G, kr  486 484 per år. Dersom du er ansatt i eget AS, vil du få 100 % av 6G, som tilsvarer kr 608 106 per år.

Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er spesielt tilpasset advokatvirksomhet:

  • Det er ikke krav om at forsikringen først gjelder ved 100 % sykemelding. Forsikringen gir full erstatningsutbetaling ved 90 % sykemelding, slik at du kan arbeide litt dersom det er nødvendig
  • Du kan velge at forsikringen skal gjelde allerede ved 50 % sykemelding.
  • Sykeavbruddsforsikring gir deg inntil kr 4000 ekstra utbetalt per dag. Nivået på utbetalingen bestemmer du selv.
  • Du velger om utbetalingsperioden skal være hele to år, eventuelt et år.
  • Følgende psykologbistand er inkludert i dekningen:
    • Telefontjeneste: inntil 3 telefonsamtaler á 30 min. per samtale.
    • ReStart: inntil 5 timer psykologisk veiledning á 50 min. per konsultasjon etter henvisning fra fastlege.
  • Forsikringen dekker advokatvikar ved 100 % arbeidsuførhet, oppad begrenset til kr 25 000.

Du velger om karenstiden skal være 14 eller 30 dager, det vil si om forsikringsutbetalingen skal begynne etter 14 dagers sykdomsfravær eller først etter 30 dagers sykdomsfravær.

Sykeavbruddsforsikring Ofte stilte Spørsmål

Hvordan melder jeg en skade?

Melding om skade skal uten ugrunnet opphold meldes til forsikringsmegler ved:

Anders Smedsrød
anders.smedsrod@no.lockton.com
+47 99 10 99 82

Skader kan også meldes direkte til forsikringsgiver ved Norsk Forsikring:

Norsk Forsikring AS
Postboks 165
3571 ÅL

Første utbetaling vil tidligst finne sted når karenstiden (14 eller 30 dager) er over.

Hvilke dekningsvalg bør jeg velge?

Dersom du er i tvil om hvilken dekning som passer deg, må du gjerne kontakte Lockton. Kontaktinformasjon finner du til høyre.

Dagpengebeløp:
Valg: kr 500 til kr 4 000 per kalenderdag
Dagpengebeløpet er forsikringssummen du ønsker å få utbetalt per kalenderdag, og knytter seg til omsetningstapet. Omsetningstapet er tapt inntekt fratrukket andre eventuelle ytelser (f. eks. NAV eller andre forsikringer). Vi gjør oppmerksom på at valgt dagpengebeløp ikke kan medføre en bedre økonomisk situasjon enn det som ville vært tilfellet uten sykemeldingen.

Karenstid:
Valg: 14 eller 30 dager
Karenstiden er antall dager du må være sammenhengende sykemeldt før utbetalinger begynner.

Sykemeldingsgrad:
Valg: 50 % eller 90 % sykemeldingsgrad
Du velger om forsikringen skal gjelde ved delvis sykemelding (50 %) eller først ved fullstendig sykemelding (90 %).

Erstatningstid:
Valg: 12 eller 24 måneder
Valgt erstatningstid avgjør hvor lenge du kan motta erstatning.

Hvordan tegner jeg forsikringen?

Forsikringen tegnes ved å sende inn søknad under "Få tilbud". Du vil deretter innen kort tid motta en e-post fra Norsk Forsikring (forsikringsgiver) med en lenke til et elektronisk helseskjema. Skjemaet må fylles ut så snart som mulig, og senest innen 30 dager.

Utfylt skjema vil normalt bli behandlet av forsikringsgiver innen en uke. 

Dersom helseopplysningene tilsier at det er behov for mer informasjon vil forsikringsgiver benytte en tredjepart, Crawford & Company, for helsevurderingen. Fastlege eller tilsvarende kan bli kontaktet, noe du i så fall vil bli underrettet om. Dette vil medføre en lengre behandlingstid.

Med forbehold om godkjent helse, er forsikringen iht. FAL § 12-2 gjeldende fra ønsket startdato.

Hvordan beregnes premien?

Forsikringspremien avhenger av ønsket dagpengeerstatning, og om erstatningsperioden skal være 12 eller 24 måneder. Premien avhenger også av hvilken sykmeldingsgrad du ønsker at forsikringen skal gjelde fra, og om karenstiden skal være 14 eller 30 dager. Finn din premie ved hjelp av premiekalkulatoren.

Ved en eventuell forsikringsutbetaling er det en forutsetning at utbetalingen ikke medfører høyere inntekt enn om du ikke var syk. Det er derfor viktig at du tilpasser dagpengebeløpet til omsetningen i virksomheten din.

Locktons meglerhonorar er inkludert i premiebeløpet.

Hvem kan tegne forsikringen?

Tilbudet gjelder bare for medlemmer av Advokatforeningen. Du må være selvstendig næringsdrivende advokat eller advokat som er innehaver av advokatfirma, og under 70 år. I tillegg må du vøre medlem av norsk folketrygd og ha rett til sykepenger fra folketrygden.

 

Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.