z

Sykdom kan være svært kostbart for den som er selvstendig næringsdrivende, siden en stor del av utgiftene løper som før mens inntektene uteblir. Inntektsbortfallet blir i liten grad kompensert av NAV. NAV betaler maksimalt 80 % av 6G, kr  535 090 per år. Dersom du er ansatt i eget AS, vil du få 100 % av 6G, som tilsvarer kr 668 862 per år.

Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er spesielt tilpasset advokatvirksomhet:

  • Det er ikke krav om at forsikringen først gjelder ved 100 % sykemelding. Forsikringen gir full erstatningsutbetaling ved 90 % sykemelding, slik at du kan arbeide litt dersom det er nødvendig
  • Du kan velge at forsikringen skal gjelde allerede ved 50 % sykemelding.
  • Sykeavbruddsforsikring gir deg inntil kr 4000 ekstra utbetalt per dag. Nivået på utbetalingen bestemmer du selv.
  • Du velger om utbetalingsperioden skal være hele to år, eventuelt et år.
  • Følgende psykologbistand er inkludert i dekningen:
    • Telefontjeneste: inntil 3 telefonsamtaler á 30 min. per samtale.
    • ReStart: inntil 5 timer psykologisk veiledning á 50 min. per konsultasjon etter henvisning fra fastlege.
  • Forsikringen dekker advokatvikar ved 100 % arbeidsuførhet, oppad begrenset til kr 25 000.

Du velger om karenstiden skal være 14 eller 30 dager, det vil si om forsikringsutbetalingen skal begynne etter 14 dagers sykdomsfravær eller først etter 30 dagers sykdomsfravær.

Sykeavbruddsforsikring Ofte stilte Spørsmål

Hvordan melder jeg en skade?

Melding om et nytt inntruffet forsikringstilfelle og nye skademelding for nye perioder skal uten ugrunnet opphold meldes til forsikringsgiver. Forsikringstilfellet meldes elektronisk til selskapet via: https://nf.skadeserviceportal.no

 

Melding om inntruffet forsikringstilfelle kan også meldes på eget skjema som sendes til:

Lloyd's Insurance Company S.A
v/ Norsk Forsikring AS
Postboks 165
3571 Ål

 

Skader vil bli behandlet av et oppnevnt norsk skadeoppgjørsselskap engasjert av forsikringsselskapet.

Hvilke dekningsvalg bør jeg velge?

Dersom du er i tvil om hvilken dekning som passer deg, må du gjerne kontakte Lockton. Kontaktinformasjon finner du til høyre.

Dagpengebeløp:
Valg: kr 500 til kr 4 000 per kalenderdag
Dagpengebeløpet er forsikringssummen du ønsker å få utbetalt per kalenderdag, og knytter seg til omsetningstapet. Omsetningstapet er tapt inntekt fratrukket andre eventuelle ytelser (f. eks. NAV eller andre forsikringer). Vi gjør oppmerksom på at valgt dagpengebeløp ikke kan medføre en bedre økonomisk situasjon enn det som ville vært tilfellet uten sykemeldingen.

Karenstid:
Valg: 14 eller 30 dager
Karenstiden er antall dager du må være sammenhengende sykemeldt før utbetalinger begynner.

Sykemeldingsgrad:
Valg: 50 % eller 90 % sykemeldingsgrad
Du velger om forsikringen skal gjelde ved delvis sykemelding (50 %) eller først ved fullstendig sykemelding (90 %).

Erstatningstid:
Valg: 12 eller 24 måneder
Valgt erstatningstid avgjør hvor lenge du kan motta erstatning.

Hvordan tegner jeg forsikringen?

Forsikringen tegnes ved å sende inn søknad under "Kjøp". Du vil deretter innen kort tid motta en e-post fra Norsk Forsikring (forsikringsgiver) med en lenke til et elektronisk helseskjema. Skjemaet må fylles ut så snart som mulig, og senest innen 30 dager.

Utfylt skjema vil normalt bli behandlet av forsikringsgiver innen en uke. 

Dersom helseopplysningene tilsier at det er behov for mer informasjon vil forsikringsgiver benytte en tredjepart, Crawford & Company, for helsevurderingen. Fastlege eller tilsvarende kan bli kontaktet, noe du i så fall vil bli underrettet om. Dette vil medføre en lengre behandlingstid.

Med forbehold om godkjent helse, er forsikringen iht. FAL § 12-2 gjeldende fra ønsket startdato.

Hvordan beregnes premien?

Forsikringspremien avhenger av ønsket dagpengeerstatning, og om erstatningsperioden skal være 12 eller 24 måneder. Premien avhenger også av hvilken sykmeldingsgrad du ønsker at forsikringen skal gjelde fra, og om karenstiden skal være 14 eller 30 dager. Finn din premie ved hjelp av premiekalkulatoren.

Ved en eventuell forsikringsutbetaling er det en forutsetning at utbetalingen ikke medfører høyere inntekt enn om du ikke var syk. Det er derfor viktig at du tilpasser dagpengebeløpet til omsetningen i virksomheten din.

Locktons meglerhonorar er inkludert i premiebeløpet.

Hvem kan tegne forsikringen?

Tilbudet gjelder bare for medlemmer av Advokatforeningen. Du må være selvstendig næringsdrivende advokat eller advokat som er innehaver av advokatfirma, og under 67 år. I tillegg må du være medlem av norsk folketrygd og ha rett til sykepenger fra folketrygden.

Forsikringen kan ikke nytegnes etter at medlemmet har fylt 67 år. Forsikringen kan kun nytegnes med rett til 12 måneder utbetalingstid og maksimum kr 2500 per dag etter fylte 60 år.

Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.