z

Sykdom kan være svært kostbart for den som er selvstendig næringsdrivende, siden en stor del av utgiftene løper som før mens inntektene uteblir. Særlig for advokater som arbeider alene, i firma med få ansatte eller i kontorfellesskap, kan et sykefravær gi store økonomiske bekymringer. Inntektsbortfallet blir i liten grad kompensert av NAV. NAV betaler maksimalt 80 % av 6G, kr 569 376 per år for selvstendig næringsdrivende. Dersom du er ansatt i eget AS, vil du få 100 % av 6G, som tilsvarer kr 711 720 per år.

Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er spesielt tilpasset advokatvirksomhet:

  • Det er ikke krav om at forsikringen først gjelder ved 100 % sykemelding. Forsikringen gir full erstatningsutbetaling ved 90 % sykemelding, slik at du kan arbeide litt dersom det er nødvendig
  • Du kan velge at forsikringen skal gjelde allerede ved 50 % sykemelding.
  • Sykeavbruddsforsikring gir deg inntil kr 4000 ekstra utbetalt per dag. Nivået på utbetalingen bestemmer du selv.
  • Du velger om utbetalingsperioden skal være hele to år, eventuelt et år.

Du velger om karenstiden skal være 14 eller 30 dager, det vil si om forsikringsutbetalingen skal begynne etter 14 dagers sykdomsfravær eller først etter 30 dagers sykdomsfravær.

Inkluderte tilleggsdekninger

Følgende psykologisk telefonbistand og konsultasjon er inkludert i dekningen:

  • 4 konsultasjoner à 50 minutter, eller 4 selvhjelpsprogrammer med Tryg Online Psykolog
  • Forsikringen dekker kostnader til advokathjelp ved 100 % arbeidsuførhet, oppad begrenset til kr 35 000.

Premieberegning

Forsikringspremien avhenger av ønsket dagpengeerstatning, og om erstatningsperioden skal være 12 eller 24 måneder. Premien avhenger også av hvilken sykmeldingsgrad du ønsker at forsikringen skal gjelde fra, og om karenstiden skal være 14 eller 30 dager. 

Locktons meglerhonorar er inkludert i premiebeløpet.

 

Advokatforeningens forsikringstilbud leveres av Tryg Forsikring.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan tegne forsikringen?

Kontakt oss:

Olav Botnen

olav.botnen@lockton.com

+47 400 09 500

Hvordan velge dekning?

Dersom du er i tvil om hvilken dekning som passer deg, må du gjerne kontakte Lockton. Kontaktinformasjon finner du til høyre.

Dagpengebeløp:
Valg: kr 500 til kr 4 000 per kalenderdag
Dagpengebeløpet er forsikringssummen du ønsker å få utbetalt per kalenderdag, og knytter seg til omsetningstapet. Omsetningstapet er tapt inntekt fratrukket andre eventuelle ytelser (f. eks. NAV eller andre forsikringer). Vi gjør oppmerksom på at valgt dagpengebeløp ikke kan medføre en bedre økonomisk situasjon enn det som ville vært tilfellet uten sykemeldingen.

Karenstid:
Valg: 14 eller 30 dager
Karenstiden er antall dager du må være sammenhengende sykemeldt før utbetalinger begynner.

Sykemeldingsgrad:
Valg: 50 % eller 90 % sykemeldingsgrad
Du velger om forsikringen skal gjelde ved delvis sykemelding (50 %) eller først ved fullstendig sykemelding (90 %).

Ved erstatning for mellom 50 – 90 % sykemelding vil dagpengebeløpet graderes i henhold til sykemeldingsgrad.

Erstatningstid:
Valg: 12 eller 24 måneder
Valgt erstatningstid avgjør hvor lenge du kan motta erstatning.

Hvem kan tegne forsikringen?

Tilbudet gjelder bare for medlemmer av Advokatforeningen. Du må være selvstendig næringsdrivende advokat eller advokat som er innehaver av advokatfirma, og under 67 år. I tillegg må du være medlem av norsk folketrygd og ha rett til sykepenger fra folketrygden.

Forsikringen kan ikke nytegnes etter at medlemmet har fylt 67 år. Forsikringen kan kun nytegnes med rett til 12 måneder utbetalingstid og maksimum kr 2500 per dag etter fylte 60 år.

Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.

Hvor/hvordan melde skade?

Melding om inntruffet forsikringstilfelle skal uten ugrunnet opphold meldes til forsikringsgiver. Forsikringstilfelle meldes til Tryg Forsikring via: https://www.tryg.no/meld-skade

Utfylt skademeldingsskjema kan også sendes til:

Tryg Forsikring

Postboks 7070

5020 BERGEN

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til personskade@tryg.no

 

Tryg Online Psykolog konsultasjon bestilles her https://healthcarecasemgr.sos.eu/?client=tno  Konsultasjonen foregår mellom klokken 08.00-20.00 på ukedager og mellom 09.00-16.00 i helger.