z

Reiseforsikringer har sett en revolusjon de siste årene med utvidede dekninger og høyere forsikringssummer. På samme tidspunkt har vilkårene og bestemmelsene blitt mer nyansert, noe som gjør at man ikke alltid er dekket på samme måte man forventer.

Gjennom Advokatforeningens forsikringsordning ønsker vi å tilby en bred og gjennomført reiseforsikring til medlemmer slik at du trygg når du drar på reiser.

Tjeneste- og familiereiseforsikringen dekker ektefelle, samboer, partner og hjemmeboende barn inntil 21 år. Barn er omfattet inntil første hovedforfall etter fylte 21 år. Forsikringen dekker også barnebarn og oldebarn inntil fylte 21 år når de reiser sammen med sikrede, såfremt barnet ikke er omfattet av annen reiseforsikring.

Premieberegning

Årspremie kr 1 697

 

Advokatforeningens forsikringstilbud leveres av Tryg Forsikring.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan tegne forsikringen?

Kontakt oss:

Olav Botnen

olav.botnen@lockton.com

+47 400 09 500

Hvem kan tegne forsikringen?

Tilbudet gjelder medlemmer av Advokatforeningen som er under 70 år. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.

Det er en forutsetning at alle de sikrede er:

- fast bosatt i Norden i henhold til folkeregisteret i det aktuelle land, og

- medlem av nordisk folketrygd (norsk folketrygd eller tilsvarende ordning i et av de andre nordiske land).

Hvor/hvordan melde skade?

Melding om inntruffet forsikringstilfelle skal uten ugrunnet opphold meldes til forsikringsgiver. Forsikringstilfelle meldes til Tryg Forsikring via: https://www.tryg.no/meld-skade

Utfylt skademeldingsskjema kan også sendes til:

Tryg Forsikring

Postboks 7070

5020 BERGEN

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til personskade@tryg.no