z

Dødsrisikoforsikringen gir erstatning til dine pårørende dersom du skulle falle fra, og gjelder uansett hva årsaken skulle være. Uførekapitalen gir deg rett til erstatning dersom du skulle bli minst 50 % varig arbeidsufør. Denne forsikringen er et rimelig alternativ til en tilsvarende individuell livsforsikring, og benyttes av mange som en gjeldsforsikring.

Du kan velge mellom å bare tegne dødsrisikoforsikring eller tegne dødsrisikoforsikring med tillegg av uførekapital. Du velger også forsikringssum (dekningsgrad). Spesielt for Advokatforeningens tilbud er at du kan få hele 50 G som dekningsgrad på dødsrisikoforsikringen og hele 40 G på uføredekningen.

Forsikringsgiver fra 01.01.2021 er Norsk Forsikring ved Swiss Life (Luxembourg) S.A.

Gruppelivsforsikring Ofte stilte Spørsmål

Hvordan melder jeg skade

Melding om et nytt inntruffet forsikringstilfelle skal uten ugrunnet opphold meldes til forsikringsgiver. Forsikringstilfellet meldes elektronisk til selskapet via: https://norskforsikring.skadeserviceportal.no

 

Melding om inntruffet forsikringstilfelle kan også meldes på eget skjema som sendes til:

 

Swiss Life v/ Norsk Forsikring AS

Postboks 165

3571 ÅL

Hvordan tegner du forsikringen?

Forsikringen tegnes ved å fylle ut og sende inn søknadsskjemaet og egenerklæringen om helse.

Forsikringen gjelder fra den dag forsikringsgiver har mottatt søknaden om forsikring, likevel med ansvarsbegrensning frem til egenerklæring om helse er ferdig behandlet av forsikringsgiver.

Hvem som kan tegne forsikringen?

Tilbudet gjelder bare for medlemmer av Advokatforeningen. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her. Du må i tillegg være medlem av norsk folketrygd.

 

Tilbudet gjelder også for medlemmets ektefelle/samboer/registrerte partner såfremt medlemmet tegner forsikringen.

Dødsrisikoforsikringen opphører ved utløp av det forsikringsåret forsikrede fyller 70 år. Uførekapitaldekningen opphører ved utløp av det forsikringsåret forsikrede fyller 66 år.

Det skjer en nedtrapping av forsikringssummen på 3,5 % per år fra fylte 51 år.

Hvordan beregnes premien?

Forsikringspremien avhenger av hvilken aldersgruppe du tilhører og om du ønsker dødsrisikoforsikring alene eller dødsrisikoforsikring med tillegg av uførekapital. Premien avhenger også av ønsket forsikringssum/dekningsgrad. Finn din premie ved hjelp av premiekalkulatoren.

Meglerhonoraret er en del av oppgitt premie.

Priser for 2022 vises ikke ennå. Pris for 2022 vil likevel fremkomme av tilbud sendt per e-post etter at skjemaet er sendt inn.