z

Dødsrisikoforsikringen gir erstatning til dine pårørende dersom du skulle falle fra, og gjelder uansett hva årsaken skulle være.

Retten til utbetaling av uføreforsikring inntrer når forsikrede har vært minst 40 % arbeidsufør i minst 24 måneder sammenhengende og arbeidsuførheten av forsikringsgiver bedømmes å være minst 40 % og varig.

Du kan velge mellom å bare tegne dødsrisikoforsikring eller tegne dødsrisikoforsikring med tillegg av uførekapital. Du velger også forsikringssum (dekningsgrad).

Spesielt for Advokatforeningens tilbud er at du kan få hele 50 G som dekningsgrad på dødsrisikoforsikringen og hele 40 G på uføredekningen.

Premieberegning

Forsikringspremien avhenger av hvilken aldersgruppe du tilhører og om du ønsker dødsrisikoforsikring alene eller dødsrisikoforsikring med tillegg av uførekapital. Premien avhenger også av ønsket forsikringssum/dekningsgrad. Finn din premie ved hjelp av premiekalkulatoren.

Meglerhonoraret er en del av oppgitt premie.

 

Advokatforeningens forsikringstilbud leveres av Tryg Forsikring.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan tegne forsikringen?

Gruppelivsforsikring tegnes i kalkulatoren. Legg inn ønsker forsikringssum, med eller uten uførekapital, og fødselsdato.

Fyll inn startdato og trykk kjøp.

Etter innsendt søknad må helseerklæring leveres via link på siste siden. Du logger inn med bank ID for identifisering og fyller ut så presis som mulig. Da helsevurdering er fullført får du tilsendt dokumenter per epost av Lockton. 

Forsikringen gjelder fra den dag forsikringsgiver har mottatt søknaden om forsikring, likevel med ansvarsbegrensning frem til egenerklæringen om helse er ferdig behandlet av forsikringsgiver, jf. FAL § 12-1 og 12-2. Tilsvarende gjelder ved forhøyelse av forsikringssummen.

Hvem kan tegne forsikringen?

Tilbudet gjelder bare for medlemmer av Advokatforeningensom som er under 70 år. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her. Du må i tillegg være medlem av norsk folketrygd.

Tilbudet gjelder også for medlemmets ektefelle/samboer/registrerte partner såfremt medlemmet tegner forsikringen.

Dødsrisikoforsikringen opphører ved utløp av det forsikringsåret forsikrede fyller 70 år. Uførekapitaldekningen opphører ved utløp av det forsikringsåret forsikrede fyller 66 år.

Det skjer en nedtrapping av forsikringssummen på 3,5 % per år fra fylte 51 år.

Hvor/hvordan melde skade?

Melding om inntruffet forsikringstilfelle skal uten ugrunnet opphold meldes til forsikringsgiver. Forsikringstilfelle meldes til Tryg Forsikring via: https://www.tryg.no/meld-skade

Utfylt skademeldingsskjema kan også sendes til:

Tryg Forsikring

Postboks 7070

5020 BERGEN

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til personskade@tryg.no