z

Det er lovpålagt for arbeidsgiver å ha en yrkesskadeforsikring for samtlige av dine ansatte. Forsikringen dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer. Dekningene følger av lov om yrkesskadeforsikring og inkluderer.Tapt inntekt

  • Tap i fremtidig inntekt
  • Menerstatning over 15 %
  • Påførte og fremtidige merutgifter
  • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall begravelseskostnader

Advokatforeningens tilbud om yrkesskadeforsikring kan utvides til å dekke invaliditet fra 1-15 %, noe vi anbefaler alle å gjøre.

Dersom du som selvstendig næringsdrivende ønsker å tegne forsikringen, må du også ha yrkesskadetrygd hos NAV.

Yrkesskadeforsikring Ofte stilte Spørsmål

Hvem er forsikringsgiver?

Advokatforeningens tilbud om yrkesskadeforsikring leveres av Lloyd's Insurance Company via Norsk Forsikring AS.

Hva er erstatningens størrelse?

Erstatningen beregnes ut fra alder, lønn, sivilstand og grad av invaliditet og uførhet. Forsikringssummene er fastsatt i forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

Hvem som kan tegne forsikringen

Tilbudet gjelder for firmaer hvor alle advokater er medlem av Advokatforeningen. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.

Hvilke tilleggsdekninger gjelder?

Dersom en ansatt skulle bli utsatt for en ulykke som fører til tapt funksjon i armer, ben eller tap av syn på minst ett øye vil forsikringen dekke utgifter knyttet til tilpasninger av arbeidsplassen. I tillegg er det tilleggsdekning for psykologisk assistanse ved plutselige og uforutsette hendelser.