z

Det er lovpålagt for arbeidsgiver å ha en yrkesskadeforsikring for samtlige av dine ansatte. Forsikringen dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer. Dekningene følger av lov om yrkesskadeforsikring og inkluderer:

  • Tap i fremtidig inntekt
  • Ménerstatning over 15 %
  • Påførte og fremtidige merutgifter
  • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall begravelseskostnader

Inkluderte tilleggsdekninger

Dersom en ansatt skulle bli utsatt for en ulykke som fører til tapt funksjon i armer, ben eller tap av syn på minst ett øye vil forsikringen dekke utgifter knyttet til tilpasninger av arbeidsplassen. I tillegg er det tilleggsdekning for psykologisk assistanse ved plutselige og uforutsette hendelser.

Advokatforeningens tilbud om yrkesskadeforsikring kan utvides til å dekke invaliditet fra 1-15 %, noe vi anbefaler alle å gjøre.

Er du ansatt i eget AS, plikter du også å tegne yrkesskadeforsikring. 

Dersom du som selvstendig næringsdrivende ønsker å tegne forsikringen, må du også ha yrkesskadetrygd hos NAV.

Erstatningen beregnes ut fra alder, lønn, sivilstand og grad av invaliditet og uførhet. Forsikringssummene er fastsatt i forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

Premieberegning

Årspremie uten utvidelse kr 398

Årspremie med utvidelse kr 433

 

Advokatforeningens forsikringstilbud leveres av Tryg Forsikring.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan tegne forsikringen?

Yrkesskadeforsikring tegnes i kalkulatoren. Under antall årsverk legges det inn totalt antall årsverk, beregnet ut fra stillingsprosent. Eks: To personer i 100% og en person i 40% stilling vil utgjøre 2,4 årsverk. 

Videre må det velges med eller uten utvidelse for invaliditet fra 1-15%. (Utvidelse koster kr 35 per år).

Fyll inn startdato og trykk kjøp. 

Hvem kan tegne forsikringen?

Tilbudet gjelder for firmaer hvor alle advokater og advokatfullmektiger er medlemmer av Advokatforeningen. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.

Hvor/hvordan melde skade?

Melding om inntruffet forsikringstilfelle skal uten ugrunnet opphold meldes til forsikringsgiver. Forsikringstilfelle meldes til Tryg Forsikring via: https://www.tryg.no/meld-skade

Utfylt skademeldingsskjema kan også sendes til:

Tryg Forsikring

Postboks 7070

5020 BERGEN

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til personskade@tryg.no