z

Reiseforsikringer har sett en utvikling de siste årene med utvidede dekninger og høyere forsikringssummer. På samme tidspunkt har vilkårene og bestemmelsene blitt mer nyansert, noe som gjør at man ikke alltid er dekket på samme måte man forventer.

Gjennom Advokatforeningens forsikringsordning ønsker vi å tilby en bred og gjennomført reiseforsikring til advokatfirmaer slik at de ansatte er trygge når de drar på reiser uansett om det er arbeids- eller privatreiser.

Advokatforeningens tilbud om reiseforsikring, kan tegnes enten som en tjenestereiseforsikring, eller som en tjeneste- og familiereiseforsikring. Som tjenestereisereiseforsikring vil forsikringen kun dekke jobbreiser.

Dersom forsikringen tegnes som en tjeneste- og familiereiseforsikring, dekker forsikringen alle reiser, uavhengig av om de er jobbreiser eller privatreiser. Tjeneste- og familiereiseforsikring dekker hele familien, inkludert hjemmeboende barn frem til de har fylt 21 år. Forsikringen dekker også barnebarn og oldebarn inntil fylte 21 år når de reiser sammen med sikrede, såfremt barnet ikke er omfattet av annen reiseforsikring.

Premieberegning

Årspremie tjenestereise kr 679

Årspremie tjeneste- og familiereise kr 1 383

 

Advokatforeningens forsikringstilbud leveres av Tryg Forsikring.

 

 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan tegne forsikringen?

Kontakt oss:

Olav Botnen

olav.botnen@lockton.com

+47 400 09 500

Hvem kan tegne forsikringen?

Tilbudet gjelder for firmaer hvor alle advokater og advokatfullmektiger er medlemmer av Advokatforeningen, og er under 70 år. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.

Det er en forutsetning at alle de sikrede er:

- fast bosatt i Norden i henhold til folkeregisteret i det aktuelle land, og

- medlem av nordisk folketrygd (norsk folketrygd eller tilsvarende ordning i et av de andre nordiske land).

Hvor/hvordan melde skade?

Melding om inntruffet forsikringstilfelle skal uten ugrunnet opphold meldes til forsikringsgiver. Forsikringstilfelle meldes til Tryg Forsikring via: https://www.tryg.no/meld-skade

Utfylt skademeldingsskjema kan også sendes til:

Tryg Forsikring

Postboks 7070

5020 BERGEN

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til personskade@tryg.no