z

Kontorforsikringen dekker advokatfirmaets maskiner, inventar og løsøre, inkludert nyanskaffelser i løpet av forsikringsåret på inntil 10 % av forsikringssummen.

Ved dekningsmessig skade vil forsikringen også dekke rekonstruksjon av arkiver, samt gi erstatning ved et eventuelt avbrudd med tre ganger valgt forsikringssum.

Inkluderte tilleggsdekninger

Skader skjer på uventede måter, og det er derfor viktig at kontorforsikringen har en vid dekning slik at skadene er dekket tilstrekkelig. Av den grunn har vi lagt til utvidede dekninger som vi har sett er naturlig, slik som:

  • Rivnings- og ryddekostnader
  • Bygningsskader i leide rom
  • Skade på bygningsmessig innredning
  • Bedriftsansvar som dekker erstatningsansvar for skade på person eller ting
  • Underslag
  • Ran

Premieberegning

Premie beregnes ut fra bygningstype, egenandel og forsikringssum. 

 

Advokatforeningens forsikringstilbud leveres av Tryg Forsikring.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan tegne forsikringen?

Kontakt oss:

Olav Botnen

olav.botnen@lockton.com

+47 400 09 500

Hvem kan tegne forsikringen?

Tilbudet gjelder for firmaer hvor alle advokater er medlem av Advokatforeningen. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.

Hvor/hvordan melde skade?

Melding om inntruffet forsikringstilfelle skal uten ugrunnet opphold meldes til forsikringsgiver. Forsikringstilfelle meldes til Tryg Forsikring via: https://www.tryg.no/meld-skade

Utfylt skademeldingsskjema kan også sendes til:

Tryg Forsikring

Postboks 7070

5020 BERGEN

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til personskade@tryg.no