z

Fritidsulykkeforsikringen dekker ulykker som skjer i fritiden. Ettersom de fleste ulykker som forårsaker uførhet og død skjer utenom «yrket» og arbeidstid, anbefaler vi sterkt at det tegnes en fritidsulykkeforsikring i tillegg til yrkesskadeforsikring. Det gjelder også for deg som selvstendig næringsdrivende. Grensedragningen for hva som betegnes som faller inn under betegnelsen "yrkesskade", og derfor under yrkesskadeloven, kan være uklare. Ved å tegne fritidsulykkeforsikringen sikrer du også at det er forsikringsdekning for ulykker som skjer på fritiden.

Forsikringen kan utvides til å dekke uføreytelser under 15 % ervervsuførhet.

Fritidsulykkesforsikring Ofte stilte Spørsmål

Hva er forsikringssummen?

Fritidsulykkesforsikringen gir en engangsutbetaling ved død, arbeidsuførhet og medisinsk invaliditet. Utbetalingen beregnes ut fra alder, sivilstand, lønn og grad av invaliditet og uførhet.

Hvem er forsikringsgiver?

Advokatforeningens tilbud om fritidsulykkesforsikring leveres av Lloyd's Insurance Company via Norsk Forsikring AS.

Hvem kan tegne forsikringen?

Tilbudet gjelder for firmaer hvor alle advokater og advokatfullmektiger er medlemmer av Advokatforeningen. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.