z

Yrkesskadeforsikringen følger «Lov om yrkesskadeforsikring» og dekker medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet og død som følge av yrke. De fleste årsakene til uførhet og død skjer imidlertid utenom «yrket» og arbeidstid. Ved å inkludere fritidsulykkeforsikring ved kjøp av yrkesskadeforsikring er de ansatte, og du som selvstendig næringsdrivende, også dekket utenom jobb. Slik sikrer du de ansatte, og deg selv, uavhengig av om skaden skjer i forbindelse med jobben eller på fritiden.

Forsikringen kan utvides til å dekke uføreytelser under 15 % ervervsuførhet.

Advokatforeningens tilbud om fritidsulykkesforsikring leveres av Lloyd's Insurance Company A.S. via Norsk Forsikring AS.

Fritidsulykkesforsikring Ofte stilte Spørsmål

Erstatningens størrelse

Fritidsulykkesforsikringen gir en engangsutbetaling ved død, arbeidsuførhet og medisinsk invaliditet. Utbetalingen beregnes ut fra alder, sivilstand, lønn og grad av invaliditet og uførhet.

Hvem er forsikringsgiver?

Forsikringsgiver er Lloyd's Insurance Company ved deres forsikringsagent i Norge, Norsk Forsikring AS.

Hvem kan tegne forsikringen?

Tilbudet gjelder for firmaer hvor alle advokater og advokatfullmektiger er medlemmer av Advokatforeningen. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.