z

Fritidsulykkesforsikringen dekker ulykker som skjer i fritiden. Ettersom de fleste ulykker som forårsaker uførhet og død skjer utenom «yrket» og arbeidstid, anbefaler vi sterkt at det tegnes en fritidsulykkesforsikring i tillegg til yrkesskadeforsikring. Det gjelder også for deg som selvstendig næringsdrivende. Grensedragningen for hva som faller inn under betegnelsen "yrkesskade", og derfor under yrkesskadeloven, kan være uklar. Ved å tegne fritidsulykkesforsikring sikrer du at det også er forsikringsdekning for ulykker som skjer på fritiden.

Forsikringen kan utvides til å dekke uføreytelser under 15 % ervervsuførhet.

Fritidsulykkesforsikringen gir en engangsutbetaling ved død, arbeidsuførhet og medisinsk invaliditet. Utbetalingen beregnes ut fra alder, sivilstand, lønn og grad av invaliditet og uførhet.

Premieberegning

Årspremie uten utvidelse kr 428

Årspremie med utvidelse kr 433

 

Advokatforeningens forsikringstilbud leveres av Tryg Forsikring.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan tegne forsikringen?

Kontakt oss:

Olav Botnen

olav.botnen@lockton.com

+47 400 09 500

Hvem kan tegne forsikringen?

Tilbudet gjelder for firmaer hvor alle advokater og advokatfullmektiger er medlemmer av Advokatforeningen, og er under 70 år. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.

Hvor/hvordan melde skade?

Melding om inntruffet forsikringstilfelle skal uten ugrunnet opphold meldes til forsikringsgiver. Forsikringstilfelle meldes til Tryg Forsikring via: https://www.tryg.no/meld-skade

Utfylt skademeldingsskjema kan også sendes til:

Tryg Forsikring

Postboks 7070

5020 BERGEN

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til personskade@tryg.no