z

Familieulykkesforsikringen dekker deg, ektefelle/samboer og barn under 21 år som er folkeregisteret i samme adresse som medlemmet/forsikringstaker. Forsikringen gir en engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av ulykke.  Forsikringen dekker ikke invaliditet som følge av sykdom.

Erstatningens størrelse

Den utbetalte erstatningen avhenger av familiesammensetningen på skadetidspunktet, se tabellen nedenfor hvor erstatningen oppgitt er ved 100% medisinsk invaliditet. Erstatningen angis i G (folketrygdens grunnbeløp) og varierer avhengig av fastslått invaliditetsgrad.

Medisinsk invaliditet - Inntil 45 G

Familiesammensetning Medlem Ektefelle Barn
Enslig medlem 45 G - -
Medlem + ektefelle/samboer 22,5 G 22,5 G -
Medlem + barn 20 G - 25 G
Medlem + ektefelle/samboer + barn 15 G 15 G 15 G

 

Død - Inntil 22,5 G

Familiesammensetning Medlem Ektefelle Barn
Enslig medlem 22,5 G - -
Medlem + ektefelle/samboer 11,25 G 11,25 G -
Medlem + barn 22 G - 0,5 G
Medlem + ektefelle/samboer + barn 11 G 11 G 0,5 G

 

Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsåret medlemmet/ektefelle/samboer fyller 70 år. Den som sammenhengende har vært forsikret fra fylte 60 år, og som fortsatt ønsker å være forsikret, kan søke selskapet om å fortsatt være omfattet av forsikringen frem til fylte 75 år

Premieberegning

Årspremie kr 1 748

 

Advokatforeningens forsikringstilbud leveres av Tryg Forsikring.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan tegne forsikringen?

Kontakt oss:

Olav Botnen

olav.botnen@lockton.com

+47 400 09 500

Hvem kan tegne forsikringen?

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen som er under 70 år. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen, kan du søke om medlemskap her.

Hvor/hvordan melde skade?

Melding om inntruffet forsikringstilfelle skal uten ugrunnet opphold meldes til forsikringsgiver. Forsikringstilfelle meldes til Tryg Forsikring via: https://www.tryg.no/meld-skade

Utfylt skademeldingsskjema kan også sendes til:

Tryg Forsikring

Postboks 7070

5020 BERGEN

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til personskade@tryg.no